انواع ستون GC بر اساس کد USP و شرکت سازنده :

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

USP Code: G2 – ستون G2

PhaseBrand Manufacture
Dimethylpolysiloxane gumHP-1
DB-1
HP-1ms
DB-1ms
VF-1ms
HP-1ms UI
DB-1ms UI
CP-Sil 5 CB
CP-Sil 5 CB /MS
CP-SimDist
Rtx-1
Rxi-1ms
BP1
InertCap 1MS
InertCap 1
ZB-1
ZB-1HT Inferno
OPTIMA 1
OPTIMA 1 MS
OPTIMA 1MS Acc
SPB-1
Equity-1
AT-1ms
AT-1
EC-1
Agilent
Agilent
Agilent
Agilent
Agilent
Agilent
Agilent
Agilent
Agilent
Agilent
Restek
Restek
SGE
GL Sciences
GL Sciences
Phenomenex
Phenomenex
Machery-Nagel
Machery-Nagel
Supelco
Supelco
Alltech
Alltech
Alltech
Mega

USP Code: G1 – ستون G1

PhaseBrand Manufacture
Dimethylpolysiloxane oilHP-1
DB-1
HP-1ms
DB-1ms
VF-1ms
HP-1ms UI
DB-1ms UI
CP-Sil 5 CB
CP-Sil 5 CB MS
Rtx-1
Rxi-1ms
BP1
InertCap 1MS
InertCap 1
ZB-1
ZB-1HT Inferno
OPTIMA 1
OPTIMA 1 MS
OPTIMA 1MS Acc
SPB-1
Equity-1
AT-1
AT-1ms
EC-1
Mega-1
Agilent
Agilent
Agilent
Agilent
Agilent
Agilent
Agilent
Agilent
Agilent
Restek
Restek
SGE
GL Sciences
GL Sciences
Phenomenex
Phenomenex
Machery-Nagel
Machery-Nagel
Machery-Nagel
Supelco
Supelco
Alltech
Alltech
Alltech
Mega

USP Code: G5 – ستون G5

PhaseBrand Manufacture
3-cyanopropyl polysiloxaneDB-23
HP-88
CP-Sil 88
VF-23ms
Select for FAME
CP-Sil 88
Rtx-2330
Rt-2560
BPX70
BPX70
SP-2330
SP-2331
SP-2380
AT-Silar90
Agilent
Agilent
Agilent
Agilent
Agilent
Agilent
Restek
Restek
SGE
Phenomenex
Supelco
Supelco
Supelco
Alltech

USP Code: G3 – ستون G3

PhaseBrand Manufacture
50% Phenyl 50% methylpolysiloxaneHP-17ht
DB-17
DB-17ht
DB-608
DB-17ms
HP-50+
VF-17ms
CP-Sil 24 CB
CP-Sil 24CB/MS
Rtx-50
Rxi-17
InertCap 17MS
InertCap 17
ZB-50
OPTIMA 17
SPB-50
SPB-17
AT-50
Agilent
Agilent
Agilent
Agilent
Agilent
Agilent
Agilent
Agilent
Agilent
Restek
Restek
GL Sciences
GL Sciences
Phenomenex
Machery-Nagel
Supelco
Supelco
Alltech